Algemene voorwaarden Lemon Pit

Algemene voorwaarden voor trainingen.

Bij het afnemen van een product of dienst van Lemon Pit gelden de Leveringsvoorwaarden van Lemon Pit, voor zover deze van toepassing zijn. Hierna kunt u de volledige tekst van onze leveringsvoorwaarden lezen.

Artikel 1, toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Lemon Pit alsmede op alle overeenkomsten tussen Lemon Pit en opdrachtgever betreffende deelname aan, of opdracht tot het houden van cursussen, een opleidingsopdracht of consultancyopdracht, een opdracht betreffende projectmanagement of interim management, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen "opdracht".
 2. De producten en diensten die door Lemon Pit geleverd worden, hebben betrekking op opleiden, adviseren, begeleiden, toetsen & evalueren en verdere ondersteuning van organisaties bij het implementeren en aanleren van nieuwe processen, werkwijzen, methoden en vaardigheden.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Lemon Pit.
 4. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door Lemon Pit schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2, totstandkoming van de opdracht

De overeenkomst tussen Lemon Pit en de opdrachtgever komt tot stand door (1) ondertekening van contract door opdrachtgever, (2) door ondertekening van de schriftelijke bevestiging door opdrachtgever, (3) of door de schriftelijke bevestiging door Lemon Pit van de telefonische aanmelding of opdracht van de opdrachtgever.

Artikel 3, annulering van een opdracht/lessen

 1. De geldigheid van de 10-rittenleskaart is bindend en zou na de aangeven vervaldatum, als zijnde vermeld op de kaart en in de administratie van Lemon Pit, komen te vervallen. Er is geen mogelijkheid voor restitutie op de niet genoten lessen van de kaart.
 2. Op de opgegeven vakantiedagen en of onverwachte uitval van de reguliere lessen, vanuit Lemon Pit, kan geen aanspraak gemaakt worden op de restitutie van de les. Deze lessen worden ook niet naar de opdrachtgever in rekening gebracht. 
 3. Bij onverhoopte stopzetting van de opdrachtgever en opdrachtnemer van de les, door gezondheid redenen of andere denkbare redenen, zal er geen restitutie plaatsvinden van de al gedeeltelijk genoten les.

Artikel 4, Vervanging / wijzigingen

 1. De opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan een cursus / opleiding laten deelnemen, indien zulks uiterlijk 2 dagen voor aanvang aan Lemon Pit wordt gemeld. Vervanging van een deelnemer aan een cursus / opleiding dient schriftelijk te worden bevestigd.
 2. Bij een cursus / opleiding waaraan een intakegesprek of een assessment is verbonden, is vervanging van een deelnemer slechts mogelijk tot 3 weken voor aanvang van de cursus / opleiding.
 3. Lemon Pit behoudt zich het recht voor deelnemers die niet verschijnen op een intakegesprek of assessment, of niet tijdig opdrachten inleveren, verdere deelname aan de cursus / opleiding te weigeren en/of gemaakte kosten in rekening te brengen.
 4. Lemon Pit behoudt zich het recht voor, in geval van bijzondere omstandigheden of bij onvoldoende deelname, cursussen te annuleren, te onderbreken of cursusdata te wijzigen. In dergelijke gevallen zal met de deelnemers overleg worden gevoerd over alternatieven. Lemon Pit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele kosten van de deelnemer of andere die voortvloeien uit annulering, onderbreking of wijziging.

Artikel 5, betaling

 1. Lemon Pit brengt de door opdrachtgever verschuldigde kosten in rekening door middel van kennisneming van het te betalen bedrag via de website/mondeling of andere bron, en de losse les of 10-rittenkaart dient vooraf de les betaald te worden. De losse les dient voldaan te worden voorafgaande aan de les en voor de 10-rittenkaart is er ook een mogelijkheid deze betaling via de pin betaling te voldoen op de locatie. 
 2. Betaling van een clinic of opdracht buiten de reguliere lessen om dienen plaats te vinden op de bankrekening zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door Lemon Pit. Alle facturen dienen te worden betaald binnen 30 dagen na factuurdatum.
 3. Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Lemon Pit steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is Lemon Pit gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.
 4. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Lemon Pit alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 113.
 5. Lemon Pit is gerechtigd, wijzigingen te maken in de geldende tarieven. De klant/client zal via de website of mailing op de hoogte gebracht worden van de tariefwijzigingen. Bij het niet lezen/op de hoogte zijn van de klant/client van deze wijzigingen, kan er geen aansprakelijkheid/bezwaar gemaakt worden op de verhogingen in de tarieven. 

Artikel 6, opschorting en ontbinding

 1. Lemon Pit heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een project, cursus of opleiding te weigeren, dan wel de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 6.
 2. De tussen Lemon Pit en opdrachtgever tot stand gekomen opdracht kan per aangetekend schrijven onmiddellijk door één van beide partijen beëindigd worden, indien:
  1. de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd;
  2. een verzoek tot faillietverklaring van de andere partij is ingediend.

Artikel 7, auteursrecht

 1. Het auteursrecht op de door Lemon Pit uitgegeven folders, cursusmateriaal, en consultancymateriaal berust bij Lemon Pit, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lemon Pit zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd en/of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
 2. Het auteursrecht op projectplannen, rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit werkzaamheden van Lemon Pit berust eveneens uitsluitend bij Lemon Pit, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 8, aansprakelijkheid

 1. Lemon Pit spant zich in de aan haar verstrekte opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 2. Lemon Pit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering dekt en voorzover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
 3. Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.
 4. Lemon Pit zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van:
  1. enige tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
  2. onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdige verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.
 5. Lemon Pit is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. Lemon Pit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijke en geestelijke klachten die enerzijds aanwezig waren voor deelname aan de les/clinic. En aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijke en geestelijke klachten/letsel voortvloeiend uit het beoefenen van de yoga les. De deelnemer/student/cursist is aansprakelijk voor het welbevinden van zijn eigen lichamelijke en geestelijke toestand. En is op de hoogte van de vaardigheid van de docent vooraf deelname aan de les/clinic/cursus.
 7. Lemon Pit zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 9, toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen Lemon Pit en een opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden voorgelegd aan de rechtbank.

Lemon Pit is ingeschreven bij KvK Amersfoort onder nummer 71290001 Vennootschap onder Firma.

Blog & nieuwsberichten

Nieuwsbrief Lemon Pit

Wil jij op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten? Meld je dan aan voor onze mailinglist. Regelmatig versturen wij een nieuwsbrief vol met yoganieuws en andere interessante activiteiten.

Aanmelden nieuwsbrief